25 maja 2018 roku weszło w życie tzw. RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązuje ono wszystkich: firmy, zakłady pracy, szkoły … także i Kościół. Co się w związku z tym zmieniło np. w kancelarii parafialnej? Konferencja Episkopatu Polski wydała „Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim”.

Wszystkie dokumenty można uzyskać od ręki w godzinach urzędowania kancelarii. Jednak zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w kancelarii parafialnej obowiązują następujące zasady związane z wydawaniem dokumentów oraz udostępnianiem informacji:

- świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobie pełnoletniej, której akt dotyczy oraz w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego rodziców/opiekunów prawnych osób małoletnich.

- osoba upoważniona do odbioru dokumentów z kancelarii parafialnej przedstawia orginał upoważnienia (nie przyjmujemy kopii, wydruków czy skanów), na którym potwierdza odbiór wskazanego dokumentu,

- uzyskanie dokumentów w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą tzn. powinna okazać dowód tożsamości.

- takie same zasady obowiązują przy wydawaniu innych zaświadczeń: pozwoleń, zaświadczeń, metryk, zapowiedzi, zgłoszeń do sakramentów, ...

 

- dokumenty odnoszące się do osób zmarłych  (świadectwo i kopia aktu urodzenie, małżeństwa lub zgonu) mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

miejscowośćdata 

imię i nazwisko,
dokładny adres zamieszkania,
nr telefonu kontaktowego

 

PEŁNOMOCNICTWO JEDNORAZOWE

DO ODBIORU DOKUMENTU W KANCELARII PARAFIALNEJ

 

 

Ja, niżej podpisany/a   (imię i nazwisko wystawiającego upoważnienie) ur. (data urodznia) 

legitymujący/a się dowodem osobistym: (seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) 

upoważniam Pana/Panią  (imię i nazwisko upoważnionego i stopień pokrewieństwa np. matka, brat, przyjaciółka)

zamieszkałego/ą (dokładny adres z kodem pocztowym),

legitymującego/ą się dowodem osobistym: (seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość) 

do  (wymienić zakres upoważnienia np: odbiór świadectwa chrztu, zaświadczenia o przynależności do parafii, zaświadczenia o wygłoszeniu  zapowiedziach przedślubnych itd).

 

czytelny podpis upoważniającego

 

Dokument odebrałem

dnia

 

Święta

Wtorek, IX Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Norberta, biskupa

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2220